Odziv ministrstev na pripombe strokovnih združenj s področja voda na predlog ZUOVE

Odziv ministrstev na pripombe strokovnih združenj s področja voda na predlog ZUOVE

Strokovna združenja s področja voda smo v zvezi s predlogom ZUOVE na Ministrstvo za

infrastrukturo in na Ministrstvo za okolje in prostor 23. decembra 2022 naslovili svoja stališča, s

katerimi smo izrazili pomisleke, ugovore in zadržke z nekaterimi predlaganimi zakonskimi rešitvami

pri umeščanju OVE v prostor.

Predstavniki štirih strokovnih združenj smo se odzvali povabilu in se v tem tednu s predstavniki obeh

ministrstev sestali na ločenih sestankih. Seznanili smo se z njihovimi pojasnili, argumenti ter

vmesnimi spremembami, ki jih je bil pripravljen predlog zakona deležen po javni obravnavi in med

intenzivnim medresorskim usklajevanjem.

V strokovnih združenjih, ki delujemo na področju voda, pozdravljamo pripravljenost obeh ministrstev

za sodelovanje pri pripravi strokovno ustrezne dikcije členov nastajajočega zakona in po obeh

opravljenih srečanjih ugotavljamo, da je bil od prvotne verzije predloga ZUOVE že storjen določen

napredek.

Kljub temu opozarjamo, da bi morali ustrezno nasloviti še nekaj dilem, ki z vidika varstva voda v

pripravljenem predlogu zakona ostajajo še naprej odprte. Žal se doslej še nismo uspeli uskladiti pri

vprašanjih umeščanja OVE na vodovarstvena območja II kategorije, nesoglasja pa obstajajo tudi pri

postavitvi SE na akumulacijskih bazenih hidroelektrarn. Z dialogom s predstavniki ministrstev bomo

še nadaljevali in po potrebi sodelovali tudi v zakonodajnem postopku.

 

Podpisniki:

Slovensko društvo za zaščito voda, predsednica dr. Marjetka Levstek

Slovenski komite Mednarodnega združenja hidrogeologov, predsednik prof. dr. Mihael Brenčič

Društvo vodarjev Slovenije, predsednica dr. Lidija Globevnik

Globalno partnerstvo za vodo Slovenije, predsednica izr. prof. dr. Barbara Čenčur Curk