GWP Slovenija podal pripombe na predlog Uredbe o pitni vodi

GWP Slovenija podal pripombe na predlog Uredbe o pitni vodi

Uredba v osnovi predstavlja prepis Direktive (EU) 2020/2184 Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2020 o kakovosti vode, namenjene za prehrano ljudi (prenovitev) (v nadaljevanju Direktiva) in ne prenosa navedene direktive v slovenski pravni red.

Predlog Uredbe o pitni vodi sistemsko ne vzpostavlja okolja, v katerem bi se zahteve Direktive lahko smiselno in učinkovito prenesle v izvajanje v Sloveniji, temveč le prenaša (prepisuje) zahteve iz navedene direktive, in jih nalaga upravljavcem vodovodnih sistemov. Hkrati tudi ne upošteva določil Uredbe o oskrbi s pitno vodo, ki jo Uredba o pitni vodi ne nadomešča in ostaja v veljavi. Poleg tega predlog Uredbe ni usklajen z Zakonom o vodah in Pravilnikom o kriterijih za določitev vodovarstvenega območja.

Zaradi velikih nekonsistentnosti v predlogu Uredbe o pitni vodi pripravljavcem uredbe priporočamo organizacijo panelne razprave o uredbi, s strokovnjaki s področja vseh treh komponent: prispevna območja (vodni vir); vodovodni sistem; hišna vodovodna omrežja (zdravstvena ustreznost pitne vode).