Dejavnosti

You are here: Home / Dejavnosti

SDG 6.5.1

V procesu izvajanja Cilja 6 trajnostnega razvoja Agende ZN 2030 je doslej v Sloveniji že dvakrat (2017 in 2020) potekalo vrednotenje indikatorja 6.5.1 (Stopnja izvajanja celostnega upravljanja voda) podcilja trajnostnega razvoja 6.5.

Več o Cilju 6 trajnostnega razvoja lahko preberete na povezavi https://sdgs.un.org/goals/goal6

Na delavnici 9.10.2020 smo predstavili področje celostnega upravljanja voda, ki je eden izmed strateških ciljev Global Water Partnership. Predstavili smo indikator 6.5.1 (Stopnja izvajanja celostnega upravljanja voda) Cilja 6 Agende ZN 2030 ter proces nacionalnega ovrednotenja v Sloveniji, ki ga izvaja Ministrstvo za okolje in prostor.

Namen delavnice je bil tudi vzpostaviti partnerstva za razvoj prihodnjih dialogov na področjih celostnega upravljanja voda, na katerem mreža GWP Slovenija gradi prihodnje aktivnosti.

OSVEŠČANJE

Z namenom, da v okviru mreže GWP Slovenija okrepimo ti strokovna znanja in njihovo izmenjavo, bomo  v letošnjem letu organizirali aktivnosti (npr. webinarje) na  teme, ki so jih deležniki v celostnem upravljanju z vodami  izpostavili in sicer:

 • Pregled EU praks povezovanja »od spodaj navzgor«
 • Ponovna uporaba vode: mit ali resničnost?
 • Priporočena metodologija za pripravo kakovostnih strategij za prilagajanje podnebnim spremembam
 • Kaj mora upoštevati dobra projektna naloga s področja sonaravnih rešitev na nivoju lokalnega upravljanja z vodami?
 • Vodna demokracija: teorija in/ali praksa?
 • Učinkovita komunikacija med različnimi deležniki za udejanjanje celostnega upravljanja z vodami

SONARAVNE REŠITVE (nature based solutions)

So-naravne rešitveposnemajo naravo in so osnova mnogim trajnostnim sanacijam okolja. Njihov namen je ustvariti razmere, ki so značilne za naravne ekosisteme, to je raznolikost biotopov in ohranjanje ekosistemskega ravnotežja. Vključujejonaravne in grajene sisteme, ki izkoriščajo fizikalne, kemijske in biološke procese čiščenja voda. Njihovo delovanje je večnamensko, zato je možnost njihovega umeščanja vedno stvar dialoga in konsenza tako uporabnikov kot različnih strok in resorjev. Kjer pogoji zahtevajo, je možna tudi uporaba t. i. hibridnega pristopa, ki združuje tako sive kot zelene ukrepe v potrebno infrastrukturo.

So-naravne rešitve so premalo poznane in zastopane prakse na širokem področju upravljanja z vodami.

GWP Slovenija spodbuja uporabo sonaravnih rešitev, s tem da odpira razpravo,  kako RAZMIŠLJATI, NAČRTOVATI IN UKREPATI DRUGAČE, zlasti pod pogoji prilagajanja na podnebne spremembe in z namenom, da:

 • izboljšamo kakovost življenja prebivalcev s sonaravno urejenimi elementi urbanega prostora, ki hladijo vročinske otoke, povečujejo osenčenost, omogočajo zadrževanje in čiščenje vode, povečujejo habitatne funkcije rastlinskim in živalskim vrstam oz. biodiverziteto ter estetiko okolja;
 • spodbudimo sonaravne razpršene ukrepe zadrževanja in ponikanja padavinske vode na urbanih območjih (deževni vrtovi, sonaravni zadrževalniki, zelene strehe in stene itd.);
 • zadržujemo padavinsko vodo v kmetijski krajini (kmetijskem okolju);
 • uredimo oz. revitaliziramo kanalizirane vodotoke oz. vodotoke z zmanjšano samočistilno sposobnostjo za izboljšanje ekološkega stanja površinskih voda;
 • uredimo oz. revitaliziramo mokre oz. ojezerjene zadrževalnike za izboljšanje kvalitete vode in večanje njene možnosti uporabe ter drugih funkcij, kot so biodiverzitetna, rekreacijska, izobraževalna in funkcija osveščanja o pomenu vode;
 • Vpeljava sonaravnih rešitev za zaščito površinskih voda pred točkovnimi in razpršenim onesnaženjem.

KREPITEV LOKALNIH SKUPNOSTI OB PRILAGAJANJU NA PODNEBNE SPREMEMBE

Lokalne skupnosti se pogosto težje samostojno soočajo z izzivi celostnega upravljanja voda, saj podrobnejši načrti upravljanja porečij in podzemnih voda v Sloveniji ne obstajajo, podatki pa so pogosto razdrobljeni

Pomanjkanje se kaže v ukinjenih »Konferencah za vode oz. Svetov za vode«, ki so bili izločeni iz Zakona o vodah. Lokalno povezovanje in dialog sta potrebna in GWP Slovenija lokalne skupnosti podpira z gojenjem kulture sodelovanja:

 • Zbiranje in predstavljanje dobrih praks
 • Primeri lokalnega načrta upravljanja za vode
 • Ukrepi lokalnih skupnosti za prilagajanje podnebnim spremembam

DONAVSKI UMETNIK

Donavska komisija vsako leto z GWP organizira akcijo, v kateri k sodelovanju povabi šolsko mladino, ki na natečaju sodeluje z umetniškimi deli na določene teme.

Odzovejo se tudi šole iz Slovenije. Lahko se pohvalimo, da je v letu 2019 OŠ Tržišče dosegla 3. mesto v mednarodnem natečaju za video, v letu 2020 pa ista šola dosegla  1. mesto v mednarodnem natečaju v kategoriji Covid 19. Čestitamo in upamo na odlične prispevke naših otrok tudi v 2022!

V teku celega leta GWP Slovenija učiteljem in mentorjem  ponuja strokovne vsebine, v obliki gradiv in spletnih predavanj.

Več: https://www.gwp.org/en/GWP-CEE/WE-ACT/Projects/Danube-Art-Master/

YOUTH WATER COMMUNITY

Pod imenom Youth Water Community CEE delujejo mladi posamezniki, ki jih združuje zanimanje za vodo iz osrednje in vzhodne Evrope. Mladi, ki so večinoma vpeti v dogajanja na področju voda znotraj svojih matičnih držav, prijavljajo in  izvajajo projekte in pobude na mednarodni, kot tudi lokalni ravni. Zametki društva segajo v obdobje prve mednarodne poletne šole v organizaciji GWP CEE leta 2017. Društvo je odprtega tipa in sprejme medse vse dejavne posameznike, ki jim  nudi podporo pri izvedbi različnih idej  s širšega multidisciplinarnega področja voda.

Društvo se lahko pohvali z  odmevnimi projekti in dejavnostmi. Tema prvega projekta je bila ozaveščenost o škodljivosti onesnaženosti s plastiko in je potekal na Univerzi v Tirani. Med odmevnejše dogodke sodi udeležba na podnebni konferenci v Katovicah 2018 s projektom »Youth Voices, Policy choices«, pa udeležba na Budapest Water Summit-u z vzpostavitvijo dialoga med mladimi in odločevalci na lokalnem nivoju v osmih državah, ter udeležba članov društva na »Youth Water Parliament« v Nižnjem Novogrodu (Rusija) novembra 2019.

https://www.facebook.com/ywccee

POLETNA ŠOLA

GWP CEE poletne šole nudijo študentom povezavo teoretičnih znanj in praktičnih izkušenj na temah, neposredno povezanih z upravljanjem z vodnimi viri. GWP CEE poletne šole želijo mlade motivirati in spodbuditi, da postanejo pomemben člen v procesih celostnega upravljanja z vodami. Pomemben vidik šol je tudi vzpostavitev stabilne mladinske mreže v regiji (Youth Water Community).

Šole udeležencem nudijo pregled povezav med globalnimi, regionalnimi in nacionalnimi strategijami; izbrane študije primerov in praktične vaje prispevajo k boljšemu razumevanju multidisciplinarnih vidikov upravljanja voda.

GWP CEE Poletne šole običajno potekajo na partnerskih univerzah GWP in na ta način pomagajo okrepiti partnerstvo z univerzo gostiteljico, pri čemer so v izobraževanje vključeni  tudi predavatelji iz celotne regije in drugi svetovno priznani strokovnjaki s področja vod.

Leta 2019 bila organizirana mednarodna poletna šola v Sloveniji (Piran) z glavnim poudarkom na ekološkem upravljanju z vodami in uporabi sonaravnih rešitev na turističnih območjih, kjer vode primanjkuje. Teme so se udeleženci lotili iz različnih vidikov (zdravstvenih, tehnoloških, družbenih) in različnimi deležniki-sogovorniki.

Več: https://www.gwp.org/en/GWP-CEE/WE-ACT/events/summer-school-2019/