Zelene rešitve za trajnostno večnamensko upravljanje evtrofnih voda

Zelene rešitve za trajnostno večnamensko upravljanje evtrofnih voda

Glavni namen projekta je z znanstvenimi podatki, analizami in orodji prispevati k izboljšanju upravljanja z vodami v smeri večje odpornosti jezer in zadrževalnikov.

 

Vse večja antropogena spremenjenost celinskih voda prinaša raznolike izzive. Projekt ponuja obetavno perspektivo, ki je nujno potrebna za zaščito, ohranitev in obnovo evtrofnih vodnih ekosistemov in njihovih funkcij. Glavni cilj projekta je uporaba zelenih pristopov za izboljšanje težav evtrofnih voda in kvantitativno ovrednotenje njihovega vpliva na biotsko pestrost in druge ekosistemske storitve. Osredotočili se bomo na biotsko pestrost primarnih producentov, ki so neposredno povezani s hranili v vodi in predstavljajo hrano za vse vodne živali. Poleg tega bomo podatke o biotski pestrosti povezali z oceno ekosistemskih storitev, s pomočjo katerih bomo ovrednotili izboljšanje stanja vodnega telesa zaradi vpeljave določene zelene rešitve. V prvem delu projekta bomo vpeljali tri različne zelene rešitve za:(i) upravljanje hranil, (ii) upravljanje tveganja toksičnih cianobakterij in (iii) upravljanje ekološkega stanja na osnovi primarnih producentov z analizami satelitskih posnetkov. V drugem delu projekta bomo kazalnike zelenih rešitev povezali z oceno izboljšanih ekosistemskih storitev (ocena stroškov in koristi). Sinergistično multi-disciplinarno sodelovanje partnerjev bo zapolnilo vrzel med akademskimi krogi, podjetji in vladnimi organi, izboljšalo usklajenost med teoretičnim znanjem o delovanju evtrofnih ekosistemov in zagotavljanjem konkretnih smernic za njihovo ohranjanje ter upravljanje.

1.10.2022 – 30.9.2025

Nacionalni institut za biologijo

Agencija RS za okolje

Limnos d.o.o.