OP za PPP

OP za PPP

PPP obsega teritorialno morje in notranje morske vode Republike Slovenije ter priobalni pas ICZM. Usklajuje rabe za naslednja vsebinska področja: energija, promet, ribištvo in marikultura, področje varstva okolja, turizem, pridobivanje surovin ter urbani razvoj. Opredeljuje prostorsko in časovno porazdelitev obstoječih in prihodnjihdejavnosti in rab. Na podlagi odločbe o potrebnosti izvedbe celovite presoje vplivov na okolje se v okviru okoljskega poročila vrednoti bistvene vplive izvedbe plana in podaja omilitvene ukrepe, ki zmanjšujejo negativen vpliv na okolje.

16. 4. 2020 – še ni zaključen

Naročnik: Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor, graditev in stanovanja;

Pripravljavci plana: Studio mediterana d.o.o., U-M-A d.o.o., Manca Plazar s.p.;

Izdelovalci okoljskega poročila: Zavita d.o.o. in DVOCUT – ECRO d.o.o.