OP za OP ESPRA 2021-2027 in NSNA 2021-2030

OP za OP ESPRA 2021-2027 in NSNA 2021-2030

Okoljsko poročilo za Operativni program za izvajanje Evropskega sklada za pomorstvo, ribištvo in akvakulturo ter za Nacionalni strateški načrt za razvoj akvakulture

http://www.ribiski-sklad.si/ESPRA_2021-2027/

OP ESPRA 2021-2027 predstavlja operativni program, ki spodbujaizvajanje skupne ribiške politike in celostne pomorske politike ter podpira razvoj ribiškega sektorja v RS v smeri konkurenčnega in trajnostnega razvoja. NSNA 2021-2030 postavlja okvir in prednostne naloge za razvoj akvakulture kot gospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji v obdobju 2021-2030. Okoljsko poročilo, vključno s presojo sprejemljivosti vplivov na varovana območja, zagotavlja neodvisen pogled glede varovanja okolja v okviru priprave obeh programskih dokumentov. Okoljsko poročilo se pripravlja sočasnos pripravo posameznih poglavij OP ESPRA 2021-2027 in NSNA 2021-2030, v njegovem okviru pa se opisujejo in vrednotijo vplivi izvedbe obeh strateških dokumentov na okolje in možne alternative.

15. 9. 2020 – še ni zaključen

Naročnik: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano;

Izdelovalci okoljskega poročila: Zavita d.o.o.