HarmoNIA

HarmoNIA
Harmonizacija in povezovanje za oceno onesnaženja v Jadranskem in Jonskem morju

https://harmonia.adrioninterreg.eu/

Harmonizacija in povezovanje za oceno onesnaženja v Jadranskem in Jonskem morju

V okviru krepitve zmogljivosti za obvladovanje okoljske ranljivosti in zaščito ekosistemskih storitev na regionalnem nivoju, je bil cilj HarmoNIA dvojen:

  • mednacionalna uskladitev protokolov za izvajanje Direktive o strategiji morij (MSFD) in UNEP/MAP protokolov Barcelonske konvencije: izmenjava informacij, povezovanje in harmonizacija monitoringa in ocenjevanja stanja morja glede na vsebnost kemijskih onesnaževal med državami v jadransko-jonski regiji in
  • okrepiti mrežo podatkovnih infrastruktur za lažji dostop in ponovno uporabo morskih podatkov o onesnaženostiJadranskega in Jonskega morjater regionalna vzpostavitev infrastrukture za upravljanje podatkov, vključno z izdelavo orodij za vizualizacijo podatkov.

S projektom HarmoNIA so zbrani podatki o onesnaževalih v morju, ki so dostopni na HarmoNIA podatkovnem portalu (http://harmonia.maris2.nl/search). Narejen je HarmoNIA GeoPortal (http://jadran.izor.hr/harmonia/#), kjer so prikazane koordinate merilnih mest, zbrani so GIS sloji zavarovanih območij, območij človekovih aktivnosti (npr. naftne ploščadi, ladijske prometne poti), ki vplivajo na onesnaženost morja s kemijskimi onesnaževali in hidrodinamika v Jadranskem in Jonskem morju. Izdelan je indeks tveganja (‘risk indeks’), ki je odvisen od indeksa ranljivosti (območja okoli zavarovanih območij, kopalne vode, marikultura) in indeksa nevarnosti (območja okoli ladijskih poti, naftnih ploščadi, pristanišč). Pripravljeni so zaključni protokoli in dokumenti o rezultatih projekta HarmoNIA, ki bodo v pomoč pri nadaljnjem spremljanju onesnaževal v Jadransko-jonskem morju.

Projekt HarmoNIA se je izvajal v okviru Interreg Programa transnacionalnega sodelovanja ADRION (Jadransko – Jonska pobuda) za obdobje 2014-2020, sofinanciranje pa je bilo zagotovljeno s strani Evropske unije v okviru Evropskega sklada za regionalni razvoj in instrumenta za predpristopno pomoč 2014-2020 v deležu 85%, 15% pa so zagotovili partnerji sami.

Trajanje projekta: 1. 2. 2018 – 30. 6. 2020

Vodilni partner: National Institute for Oceanography and Experimental Geophysics (Italija)

Partnerji:

  • Italian National Institute for Environmental Protection and Research (Italija)
  • Agencija Republike Slovenije za okolje (Slovenija)
  • Nacionalni inštitut za biologijo (Slovenija)
  • Institute of Oceanography and Fisheries (Hrvaška)
  • Ruđer Boskovic Institute (Hrvaška)
  • Public institution University of Montenegro – Institute of Marine Biology (Črna gora)
  • Hellenic Centre for Marine Research (Grčija)
  • Region of Western Greece (Grčija)