FRISCO1

FRISCO1

Čezmejno usklajeno slovensko-hrvaško zmanjševanje poplavne ogroženosti – negradbeni ukrepi

https://frisco-project.eu/sl/

Čezmejno usklajeno slovensko-hrvaško zmanjševanje poplavne ogroženosti – negradbeni ukrepi

Projekt FRISCO1 je strateški projekt, katerega cilj je bil zmanjšati poplavno ogroženost na čezmejnih porečjih Dragonje, Kolpe, Sotle, Bregane in na delih porečij Drave in Mure. Projekt je vsebinsko obravnaval ne-gradbene ukrepe za zmanjšanje poplavne ogroženosti in izboljšanje sistema obvladovanja poplavne ogroženosti. Izboljšano in čezmejno usklajeno kartiranje poplavne ogroženosti in izdelava/izboljšava čezmejno usklajenih modelov za napovedovanje poplav sta zagotovila potrebne strokovne podlage in dokumentacijo za predlog in izbor čezmejno usklajenih gradbenih ukrepov za zmanjšanje poplavne ogroženosti, ki so se izvedli oz. se izvajajo skozi skupino projektov FRISCO2.

Projekt FRISCO1 je bil sofinanciran in se je izvajal v okviru Programa sodelovanja INTERREG V-A Slovenija – Hrvaška.

Trajanje projekta: 11. 4. 2016 – 10. 8. 2019

Vodilni partner projekta: Hrvatske vode (HV), Hrvaška

Partnerji projekta:

  • Ministrstvo za okolje in prostor, (MOP), Slovenija
  • Agencija Republike Slovenije za okolje (ARSO), Slovenija
  • Direkcija Republike Slovenije za vode (DRSV), Slovenija
  • Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ), Hrvaška
  • Državna uprava za zaštitu in spašavanje (DUZS), Hrvaška
  • Uprava RS za zaščito in reševanje (URSZR), Slovenija
  • Inštitut za hidravlične raziskave (IHR), Slovenija