Eco Alps-Water

Eco Alps-Water
Inovativno ekološko vrednotenje in strategija upravljanja z vodami za zaščito ekosistemskih storitev v alpskih jezerih in rekah

https://www.alpine-space.eu/projects/eco-alpswater/en/home

Inovativno ekološko vrednotenje in strategija upravljanja z vodami za zaščito ekosistemskih storitev v alpskih jezerih in rekah

Ekološko stanje voda vrednotimo na podlagi rednega, sistematičnega monitoringa vrstne sestave in številčnosti bioloških elementov kakovosti: pritrjenih alg (fitobentos, makroalge), planktonskih alg (fitoplankton), višjih vodnih rastlin (makrofiti), bentoških nevretenčarjev in rib. S spremljanjem osnovnih fizikalno-kemijskih parametrov, posebnih onesnaževal in hidromorfoloških elementov spremljamo tudi stanje njihovega življenjskega okolja. Podatki letnega monitoringa ekološkega stanja voda so podlaga za obdobne ocene ekološkega stanja voda, ki kot del načrtov upravljanja voda predstavljajo osnovo za opredelitev ciljev in ukrepov za doseganje dobrega stanja voda in preprečevanje slabšanja stanja.

Projekt Eco-AlpsWater je v prvi vrsti namenjen primerjavi in nadgradnji tradicionalnih načinov vrednotenja ekološkega stanja v jezerih in vodotokih za biološka elementa fitoplankton in fitobentos, ki se izvajajo v okviru rednega dela na ARSO, z novodobnimi genetskimi pristopi, za katere se predvideva, da bodo v prihodnosti lahko nadgradili oz. morda celo nadomestili zamudne in taksonomsko manj precizne tradicionalne metode. Genetski pristop vrednotenja ekološkega stanja v primerjavi s tradicionalnim taksonomskim pristopom pomeni večjo natančnost in zanesljivost pri določanju ekološkega stanja, poleg tega pa tudi znatno poenostavitev vzorčenja in analiz, kar je tako časovno kot tudi ekonomsko bolj upravičeno.

Končni cilj projekta pa je na podlagi primerjave podatkov zbranih s tradicionalnim vzorčenjem in z analizo eDNA, pripraviti priporočila za nadgradnjo tradicionalnih metod monitoringa ekološkega stanja in izpopolnitev novih metodologij za analize eDNA.

Projekt Eco-AlpsWater sofinincira Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Projekt se izjava v okviru INTERREG Programa transnacionalnega sodelovanje Območje Alps z obdobje 2014-2020.

Trajanje projekta: 17. 4. 2018 – 16. 10. 2021

Vodilni partner projekta: Fondazione Edmund Mach (FEM), Italija

Partnerji projekta:

Raziskovalne institucije:

 • Fondazione Edmund Mach (FEM), Italija
 • Leopold Franzens University Innsbruck (LFUI) (AT)
 • Nacionalni inštitut za biologijo (NIB), Slovenija
 • National Institute for Agricultural Research (INRA), Francija
 • University of Applied Sciences and Arts (SUPSI), Švica

Nacionalne/regionalne/javne institucije:

 • Regional Agency for Environmental Protection and Prevention of Veneto (ARPAV), Italija
 • Agencija RS za okolje (ARSO), Slovenija
 • Bavarian State Research Center for Agriculture (LfL), Nemčija
 • Austrian Agency for Health and Food Safety (AGES), Avstrija
 • Italian National Institute for Environmental Protection and Research(ISPRA), Italija
 • Bavarian Environment Agency (LfU), Nemčija
 • The French Agency for Biodiversity (AFB), Francija